https://lasiniora.com/
Меню Затваряне

Клауза за борба с корупцията

СЪСТОЯНИЕ НА АНТИКОРУПЦИЯТА

 1. УСЛУГАТА НА ДИРЕКТЕН КАТАЛОГ (наричано по-нататък „Дружеството”) напълно отговаря на изискванията на действащото законодателство на Република България във връзка с противодействието на корупцията.
 2. Компанията, както и нейните филиали и служители в хода на своята дейност в Република България и други страни по света не приемат корупция, комерсиален подкуп, неконкурентно поведение, измами и злоупотреби в която и да е форма и прояви.
  • Чрез корупцията страните разбират съответните актове, предвидени от руското и приложимото международно законодателство, които включват действия срещу представители на държавни органи и търговски организации (подкупи, търговски подкуп и др.).
  • Под неконкурентно поведение на страните разбира всички действия, насочени към ограничаване на конкуренцията, включително тайни споразумения и споразумения за цените, индустриален шпионаж, изнудване и принуда.
 3. Тъй като горните действия противоречат на етичните принципи на Дружеството и са свързани със значителни репутационни, финансови и бизнес рискове за Дружеството като цяло, неговите мениджъри и всички останали служители, Дружеството създава и поддържа атмосфера на абсолютна нетърпимост към такива действия.
 4. Никой служител или управител на Дружеството няма право да инициира или да участва в актове на корупция, неконкурентно поведение, измамни действия или злоупотреби.
 5. Клиентите и другите контрагенти на Дружеството имат право да се свържат с Дружеството с информация за неетичното поведение на служителите на Дружеството или с жалба за неконкурентно поведение. Всяко подозрение или доказателство за участието на Дружеството в горепосочените действия или използването на активите на Дружеството за тях, или подобни действия, предприети от името на Дружеството, могат да бъдат изпратени от лица, притежаващи такава информация, до вътрешния
 6. Предвид собствеността на Дружеството от международната група Ото, както и участието му в различни външноикономически операции, Дружеството обръща специално внимание на спазването на приложимото руско и международно законодателство, насочено към предотвратяване на подкупи, незаконни плащания и пране на пари.
 7. Фирмата и нейните филиали и служители не плащат, не предлагат да платят и не позволяват заплащане на пари или ценности, пряко или непряко, на което и да е лице, за да повлияят на действията или решенията на тези лица, за да получат незаконни действия други неправомерни цели.
 8. Компанията, както и нейните филиали и служители, спазват приложимото антикорупционно законодателство, включително приложимото законодателство на Република България, чужди държави и международни актове (включително промени и допълнения към такива актове от време на време) („Законът за борба с корупцията“).
 9. Компанията си запазва правото да изисква от своите контрагенти и партньори, независимо от тяхното правно и действително местоположение, пълно спазване на Закона за борба с корупцията. Във всеки случай изпълнителите и партньорите на Дружеството трябва да осигурят от своя страна и от своите служители да забранят предлагането или предоставянето на корупционни плащания (парични или ценни подаръци) и забрана за даване на съгласие за плащане на корупционни плащания (парични или ценни подаръци) от физически лица (включително, но не само частни лица, търговски организации и държавни служители) (наричано по-нататък „Лицето“), както и забраната да се търси, получава или се съгласява да приема от някой и всякакви корупционни плащания (парични или ценни подаръци).
 10. В съответствие с клаузата за борба с корупцията, Компанията и нейните контрагенти / партньори трябва: (а) незабавно да се уведомят писмено за всякакви случаи на нарушение на Закона за борба с корупцията; б) да обясняват на другите, когато правят сделки, че са задължени да спазват законодателството за борба с корупцията.
 11. В съответствие с Антикорупционната клауза, ако Дружеството има обективни (разумни и справедливи) доказателства за нарушение или контрагенти / партньори по Закона за борба с корупцията, съответното уведомление се изпраща на контрагента / партньора, който изисква своевременно разясняване. Непредставянето на достатъчно доказателства, което потвърждава отсъствието на нарушение на Закона за борба с корупцията, представлява нарушение на съществените условия на договора (съществено нарушение), сключено между Дружеството и неговия контрагент / партньор и дава право на Дружеството да прекрати такова споразумение извън съда (изцяло откаже да изпълни договора), или да прекрати едностранно по-нататъшното му изпълнение в част от него (частично откаже да изпълни споразумението), като изпрати съответно писмено уведомление. Договорът се счита за прекратен съответно или изпълнението на задълженията на страната, която го е инициирало, е спряно от срока, определен в такова писмено предизвестие, но не по-рано от 10 (десет) дни от датата на получаване на оригинала на това известие. В този случай, Дружеството, в съответствие с разпоредбите на Клаузата за борба с корупцията, има право да изиска от своя контрагент / съдружник обезщетение за действителните вреди, произтичащи от такова прекратяване. Договорът се счита за прекратен съответно или изпълнението на задълженията на страната, която го е инициирало, е спряно от срока, определен в такова писмено предизвестие, но не по-рано от 10 (десет) дни от датата на получаване на оригинала на това известие. В този случай, Дружеството, в съответствие с разпоредбите на Клаузата за борба с корупцията, има право да изиска от своя контрагент / съдружник обезщетение за действителните вреди, произтичащи от такова прекратяване. Договорът се счита за прекратен съответно или изпълнението на задълженията на страната, която го е инициирало, е спряно от срока, определен в такова писмено предизвестие, но не по-рано от 10 (десет) дни от датата на получаване на оригинала на това известие. В този случай, Дружеството, в съответствие с разпоредбите на Клаузата за борба с корупцията, има право да изиска от своя контрагент / съдружник обезщетение за действителните вреди, произтичащи от такова прекратяване.

РЕГЛАМЕНТ ЗА АНТИКОРУПЦИЯ

 1. Дружество с ограничена отговорност „DIRECT CATALOG SERVICE“ (наричано по-нататък „антикорупция“).
 2. Това е съдебно дело, което не е съдебно дело. ,
  • Признава се, че страните в публичните органи и търговските организации (подкупи, комерсиален подкуп и т.н.) са били
  • Разберете вашите бизнес нужди, както и съгласие, бизнес интелигентност, изнудване и принуда.
 3. Няма ограничения за използването на тази информация. атмосфера на нулева толерантност към такива действия.
 4. Институционална проверка или измама или злоупотреба.
 5. Няма доказателства, че клиентът може да се оплаче. В случая на временния одитор на Ото Груп ……………………………………………………………..
 6. Беше отбелязано, че ,
 7. Това не е проблем. всяко неправомерно предимство.
 8. Дружествено право, както и законите на страната, както и законите на страната. корупционни закони ”).
 9. Антикорупционни закони. В случай на договор на изпълнителя на изпълнителя подаръци) на всяко лице (включително, но не само физически лица, търговски организации и държавни служители) корупционни плащания (парични или ценни подаръци).
 10. В случай на антикорупционни закони; б) да стане ясно, че няма антикорупционни закони.
 11. Липса на гаранция за прекратяване на договора договор на изпълнителя В случая на изпълнителя на партидата,
0
  0
  Вашата количка
  Вашата количка е празнаВърнете се в магазина